11th RESEARCH/EXPERT CONFERENCE
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

14-16 June 2019
hotel SUNCE Neum, Bosnia and Herzegovina
Quality 11. NAUČNO-STRUČNI SKUP
S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

14-16 juni 2019
hotel SUNCE Neum, Bosna i Hercegovina
  Final Program  |  Finalni program       
Quality 2019
  Home
Call for Papers
Topics
Important Dates
Organizers
Scientific Committee
Venue
Conference Fee
Final Program
Proceedings
Contact
Kvalitet 2019
  Početna stranica
Poziv autorima i učesnicima
Tematika
Značajni datumi
Organizatori
Naučni odbor
Vrijeme i mjesto održavanja
Kotizacija
Finalni Program
Zbornici radova
Kontakt
Fotografije / Photos:
  Quality 2017
Quality 2015
Quality 2013
Quality 2011
Quality 2009
Quality 2007
Quality 2005
Quality 2003
Zbornici radova / Proceedings:
  Quality 2017
Quality 2015
Quality 2013
Quality 2011
Quality 2009
Quality 2007
Quality 2005
Quality 2003
Quality 2001
Quality 1999
Sponzor: 
BH Telecom
Finalni program Skupa download PDF (1,1 MB)
RASPORED AKTIVNOSTI

PETAK 14. juni

18.00 – 20.00

Registracija učesnika i piće dobrodošlice

SUBOTA 15. juni

08.45 – 09.45
09.50 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 19.30
20.00 –

Registracija učesnika
Otvaranje Skupa
Uvodni referati
Kafe pauza
Prezentacija radova u dvije paralelne sekcije
Pauza za ručak
Prezentacija radova u dvije paralelne sekcije
Kafe pauza
Prezentacija radova u dvije paralelne sekcije
Večera

NEDJELJA 16. juni

09.00 – 11.00

Prezentacija radova u dvije paralelne sekcije

RASPORED IZLAGANJA RADOVA

Prezentacije su ograničene na 10 minuta + 5 minuta za diskusiju.
Za prezentacije možete koristiti PowerPoint.

SUBOTA 15. juni
09.50 – 10.00 Otvaranje Skupa
10.00 – 11.00 Uvodni referati
Predsjedavajući: S. Brdarević, N. Zaimović-Uzunović, A. Aganović
 1. Prakse totalnog upravljanja kvalitetom u Bosni i Hercegovini: Da li su važni kontekstualni faktori organizacije?
  Kulenović Mirza, Veselinović Ljiljan (B&H)
 2. Rizici po nepristrasnost u akreditovanim laboratorijama
  Fakić Belma, Muminović Branka (B&H)
 3. Primjenjivost Blockchain tehnologije na sisteme upravljanja kvalitetom
  Lemeš Samir, Jašarević Sabahudin, Buzadžija Nevzudin (B&H)
SUBOTA 15. juni
11.30 – 13.00 SEKCIJA I
Predsjedavajući: H.Bašić, M. Drljača
 1. Razvoj TQM sistema
  Šofranac Rajko, Janković Marija (Montenegro)
 2. Impact of total quality management in organizational performance
  Vehbi Ramaj, Valbone Ramaj, Fatos Ukaj, Shaqir Elezi, Zenel Sejfijaj* (Kosovo, *Macedonia)
 3. Koncepti i metodologije integracije standardiziranih sistema upravljanja
  Lisica Alan, Brdarević Safet, Jašarević Sabahudin (B&H)
 4. 5S kao faktor unapređenja kvaliteta
  Imamović Mustafa, Jašarević Sabahudin (B&H)
 5. Design of Variable Control Charts under Type-2 Fuzzy Sets
  Kaya Ihsan (Turkey)
 6. Integrisano upravljanje kvalitetom proizvodima visokog stepena pouzdanosti
  Bijelić Zdravko, Milanović Biljana, Petrović Jelena (Serbia)
 7. Basics of control of the statistical process in quality management
  Ramaj Vehbi, Bibuljica Husnija, Kadriaj Mustafe, Ramaj Donika, Kuqi Beke (Kosovo)
 8. Mjerenje i praćenje varijabilnosti procesa kao osnova za efektivno funkcionisanje procesa
  Pobrić Senada, Denjo Daut (B&H)
 9. Lanac opskrbe u kontekstu načela upravljanja kvalitetom
  Drljača Miroslav, Zambelli Sanja (Croatia)
 10. Review of Advanced Product Quality Planning (APQP) in the Aerospace Industry Aurel Mihail Titu,
  Vlad Cipran Cupsan (Romania)
SUBOTA 15. juni
11.30 – 13.00 SEKCIJA II
Predsjedavajući: N. Zaimović-Uzunović, D. Denjo
 1. Poboljšanje kvaliteta autentikacije
  Sućeska Suad (B&H)
 2. Novi SI sistem jedinica
  Denjo Daut, Pobrić Senada, Zaimović Uzunović Nermina (B&H)
 3. Novi zahtjev standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 – Izjava o usaglašenosti prema specifikaciji ili standardu za ispitivanje/kalibraciju
  Muminović Branka, Fakić Belma, Beganović Omer, Korlat-Mahmić Sinha, Čelebić-Malkić Alma (B&H)
 4. Novi standardi zaštite ličnih podataka u EU
  Zahirović Derviša (B&H)
 5. Standard za verifikaciju i validaciju u računarskoj mehanici fluida i prenosu toplote
  Berberović Edin (B&H)
 6. Standardi za ocjenu kvaliteta proizvoda od kamene vune
  Imamović Aida, Oruč Mirsada, Muhamedagić Sulejman (B&H)
 7. Model organizacije naučno – stručne konferencije
  Brdarević Safet, Jašarević Sabahudin, Đulić Emir (B&H)
 8. Razlike u sadržaju termina katedra i studijski odsjek i mogućnosti organiziranja na visokoobrazovnoj instituciji
  Brdarević Safet, Jašarević Sabahudin, Đulić Emir (B&H)
SUBOTA 15. juni
15.00 – 17.00 SEKCIJA I
Predsjedavajući: Zaimović-Uzunović N., Bikić F.
 1. Računsko-grafička metoda određivanja pozicije mašine u proizvodnoj shemi pripreme
  Šišić Ifet, Perviz Osman, Hotić Samira, Jukić Mahmut (B&H)
 2. Personalizirani Web QMS kontrolni prikazi koji koriste besplatno raspoložive Javascript dodatke
  Kulaglić Suad (B&H)
 3. Pristup informacijskoj sigurnosti u poslovnim sistemima - studij slučaja"
  Kulašin Džemal, Huseinspahić Nezir (B&H)
 4. Uloga i pozicija „Nesting“ softvera u proizvodnim tehnologijama
  Čanić Senita, Begović Edin (B&H)
 5. Korištenje softvera sa otvorenim kodom OPENFOAM® sa tenzorskim objektnoorjentisanim pristupom u simulacijama mehanike fluida
  Berberović Edin (B&H)
 6. Primjena elektrohemijskih ASTM metoda u ispitivanju opšte i pitting korozije nehrđajućih čelika
  Bikić Farzet (B&H)
 7. Ispitivanje međuzavisnosti parametara kvaliteta obrađene površine i parametara odstupanja od oblika i položaja pri obradi bušenjem
  Vučurević Radoslav, Krivokapić Zdravko*, Ivanković Petar*, Lemeš Samir (B&H, *Montenegro)
 8. Savremeni postupci obrade metalnih materijala – Hibridna proizvodnja
  Sušić Ajla, Baručija Anel, Begović Edin (B&H)
 9. Kontrola kvaliteta vatrostalnih premaza primenom ultrazvučne vibracione metode sa stacionarnim uzorkom
  Pavlović Marko, Dojčinović Marina, Prokić-Cvetković Radica, Andrić Ljubiša, Muhamed Sarvan* (Serbia, *B&H)
 10. Uticaj mikrolegiranja borom, cirkonijem i telurom na korozionu postojanost austenitnog nehrđajućeg čelika X8CrNiS18-9
  Mujagić Derviš, Imamović Aida, Hadžalić Mustafa (B&H)
SUBOTA 15. juni
15.00 – 17.00 SEKCIJA II
Predsjedavajući: Bašić H., Isaković S.
 1. Stepeni model regresije: Određivanje koeficijenata modela
  Žiga Alma, Baručija Anel, Čobo Mehmed (B&H)
 2. Terminologija održive mobilnosti: Ka ujednačavanju i standardizaciji
  Polovina Nina, Dinić Tanja (Serbia)
 3. Razvoj DEA modela za ocjenu efikasnosti rada osnovnih škola u Kantonu Sarajevo
  Bajrić Hadis, Kadrić Edin, Pašić Mugdim, Pašić Mirza, Vatreš Ajdin (B&H)
 4. Unapređenje procesa studentske evaluacije kvaliteta izvođenja nastave primjenom e-evaluacije
  Abazović Alim, Tiro Dragi, Oruč Mirza (B&H)
 5. Uloga obrazovanja za održivi razvoj u zaštiti vodnih resursa Kantona Sarajevo
  Čelan Daliborka, Bašić Hazim, Tatić Kasim (B&H)
 6. Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u nastavi
  Hatarić Almedina, Papić Sejfo (B&H)
 7. Problem očuvanja životne sredine u nastavi tehničkog odgoja
  Velić Safet, Prazina Nedžad, Papić Sejfo, Klisura Fuad (B&H)
 8. Perspektive i modeli rasta preduzeća
  Isaković Suvad, Isaković Ajdin (Bosnia and Herzegovina)
 9. Istraživanje praksi kontrolinga u bosanskohercegovačkim preduzećima
  Martinović Danijela, Veselinović Ljiljan, Mangafić Jasmina (B&H)

SUBOTA 15. juni
17.30 – 19.30 SEKCIJA I
Predsjedavajući: Plančić I., Antunović R.

 1. Novo izdanje metode za kalibraciju sistema za mjerenje sile
  Korlat-Mahmić Sinha, Čelebić-Malkić Alma, Muminović Branka (B&H)
 2. Zahtjevi za betonske prese kod ispitivanja očvrslog betona
  Čelebić-Malkić Alma, Korlat-Mahmić Sinha, Muminović Branka (B&H)
 3. Procjena stepena oštećenja strukturnih elemenata izvoznih postrojenja
  Hadžalić Mustafa, Sulunahpašić Raza, Oruč Mirsada (B&H)
 4. Interpretacija modela kapaciteta drobljenja kod udarne drobilice izborom ključnih parametara
  Fejzić Jasmin, Šišić Ifet, Džananović Izet, Alić Nedžad (B&H)
 5. Uloga i značaj mašinskih inženjera kod održavanja rudarskih mašina i uređaja
  Bajramović Kasim, Bajramović Husref, Bajramović Irfan, Bajramović Amar, Bajramović Irhad (B&H)
 6. Istraživanje vibracija na ventilatoru u funkciji poboljšanja kvalitete proizvodnog procesa
  Šaravanja Davorka, Kožul Josip (B&H)
 7. Dizajn multifunkcionalne rashladne platforme za laptope
  Talić-Čikmiš Amra, Trkulja Danijel (B&H)
 8. Infrared Thermography Method for the Assessment of the Risk of Burninig
  Štrbac Branko, Lanc Zorana, Zeljković Milan, Živković Aleksandar, Hadžistević Miodrag (Serbia)
 9. Monitoring and Vibration Analysis of Hydroagregates
  Antunović Ranko, Roljić Milenko, Vučetić Nikola, Grahovac Anđelko (B&H)
 10. Istraživanje kvaliteta funkcionalnih površina beskontaktnom metodom pri struganju toplo kovanog čelika 41Cr4
  Plančić Ibrahim, Begović Edin, Ključanin Dino, Beganović Omer (B&H)
 11. Istraživanje uticaja stepena deformacije na kvalitet hladno vučene žice
  Plančić Ibrahim, Alić Behar (B&H)
SUBOTA 15. juni
17.30 – 19.30 SEKCIJA II
Predsjedavajući: Lemeš S., Šofranac R.
 1. Kvaliteta uspostave internih kontrola kroz primjenu Coso modela procjene rizika
  Vukoja Branka, Unković Ilinka, Vukoja Antonio, Unković-Milijević Tijana (B&H)
 2. Vrednovanje kvalitete stečajnog postupka iz perspektive stečajnih upravnika u BiH
  Vukoja Božo, Sulunahpašić Samir (B&H)
 3. Moguće strategije elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini
  Unkić Faruk, Balić Senad (B&H)
 4. Segmentacija tržišta potrošača
  Unković Ilinka, Unković Tijana, Vukoja Branka, Vukoja Antonio (B&H)
 5. Kvalitet usluge legalnih i nelegalnih taxi prijevoznika i nelojalna konkurencija
  Agić Dragana (B&H)
 6. Medicinska etika bitan faktor koji determiniše kvalitet zdravstvene zaštite
  Šofranac Rajko, Šofranac Milica, Janković Marija, Mustur Dušan (Montenegro)
 7. Ispunjenje potreba korisnika-važna dimenzija kvaliteta medicinske usluge
  Šofranac Milica, Šofranac Rajko, Janković Marija, Mustur Dušan (Montenegro)
 8. Jedan pristup izračunavanju kvaliteta medicinske usluge
  Šofranac Milica, Šofranac Rajko, Janković Marija, Mustur Dušan (Montenegro)
 9. Impact of Quality of Transport Services on Demand for Bus Transport Depending on the Groups of Passengers
  Konečný Vladimir, Berežný Róbert (Slovak Republik)
 10. Tehnika i demokratija
  Kozić Faruk (B&H)
NEDJELJA 16. juni
9.00 – 11.00 SEKCIJA I
Predsjedavajući: Obućina M., Lemeš S.
 1. Analiza uticajnih parametara na izduženje žice i generisanje modela funkcije metodom Box-Behnken dizajna
  Begović Edin, Mujanović Nermin, Beganović Omer (B&H)
 2. Kvalitet oblikovanih proizvoda roll forming tehnologijom
  Plančić Ibrahim, Škapur Samed
 3. Matematički model uticaja debljine lima na kvalitet obrađene površine kod sječenja vodenim mlazom
  Papić Sejfo, Klisura Fuad, Velić Safet, Karović Arnela (B&H)
 4. Primjer analize vibracija i mjerenja vršenih na centrifugalnim pumpama prema standardu API 610
  Begović Edin, Šeta Safet (B&H)
 5. Analiza naponskog stanja repariranog hidrauličnog cilindra visokog kapaciteta
  Manđuka Abaz, Ključanin Dino, Halilović Salih (B&H)
 6. Influence New Technology on the Process of Making Wooden Prefabricated Buildings
  Ćehić Minka (B&H)
 7. Drvoprerađivački sektor u BiH s aspekta dizajna i uticaj dizajna na mogućnosti poboljšanja kvaliteta poslovanja kompanija
  Đulić Emir (B&H)
 8. Primjena novih tehnologija u procesu proizvodnje namještaja na putu ka Industry 4.0
  Talić Hasan, Ćehić Minka (B&H)
 9. Model kretanja materijala u proizvodnji namještaja od masiva
  Hasanić Sanin (B&H)
 10. Analiza uticajnih parametara na kvalitet proizvoda u procesu proizvodnje furnirskih otpresaka
  Hajić Vildan, Obućina Murčo, Bašić Hazim (B&H)
 11. Reverzibilni inženjering kompleksne geometrije na osnovu skeniranog modela
  Bešlagić Ernad, Spahić Denis, Kačmarčik Josip, Petković Darko (B&H)
 12. Kvalitativni i kvantitativni faktori izvještaja o tehničkom pregledu objekta
  Zaimović Vahid (B&H)
NEDJELJA 16. juni
9.00 – 11.00 SEKCIJA II
Predsjedavajući: Brdarević S., Klisura F.
 1. Impact of Quality Management Systems According to ISO 9001 on Performance of Transport Organizations
  Konečný Vladimir, Petro František, Varjan Pavol (Slovak Republic)
 2. Online aplikacija za evidentiranje incidenata uposlenih
  Buzadžija Nevzudin, Bikić Naida (B&H)
 3. Outsourcing na stanicama tehničkih pregleda vozila
  Agić Dragana, Brdarević Safet (B&H)
 4. Rotiranje stručnog osoblja na ovlaštenim stanicama tehničkih pregleda vozila i njihov uticaj na kvalitet rada
  Agić Dragana (B&H)
 5. Analiza provjere znanja stručnog osoblja uposlenog na STP u 2018. godini na području FBiH
  Mustafić Ibrahim, Klisura Fuad (B&H)
 6. Bezbednost eksploatacije motornih vozila sa aspekta izduvne emisije
  Krstić Vojislav, Krstić Božidar (Serbia)
 7. Određivanje optimalnog perioda eksploatacije motornog vozila sa ciljem povećanja bezbednosti saobraćaja
  Krstić Vojislav, Krstić Božidar (Serbia)
 8. Testiranje, verifikacija i grafička interpretacija modela za vrednovanje efekata uvođenja sistema okolinskog upravljanja
  Birdahić Vehid, Šišić Muvedet, Imamović Nusret, Goletić Šefket (B&H)
 9. Zdravstveno-ekološki značaj deponije „Smiljevići“
  Prazina Nedžad, Mahmutović Omer, Velić Safet, Papić Sejfo (B&H)
 10. Analiza održivosti postrojenja za termičku obradu komunalnog otpada
  Jukić Mahmut, Šišić Ifet, Rekanović Sebila (B&H)
 11. Registar postrojenja i zagađivanja u Zeničko-Dobojskom kantonu
  Šišić Muvedet, Prcanović Halim, Duraković Mirnes, Beganović Sanela, Goletić Šefket (B&H)
 12. Analiza preventivnih mjera zaštite od požara javnih objekata
  Franjić Paula, Puce Milenko, Rozić Miroslav (B&H)
 13. Uticaj radnog dana, smjene i perioda u smjeni na broj povreda na radu – primjer Rudnika Abid Lolić Bila
  Jašarević Sabahudin, Karić Munir, Imamović Mustafa (B&H)

UNIVERSITY OF ZENICA
(Bosnia and Herzegovina)

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING


UNIVERSITY ERLANGEN NUREMBERG (Germany)ASOCIJACIJA ZA KVALITET
U BOSNI I HERCEGOVINI
QUALITY ASSOCIATION
of BOSNIA and HERZEGOVINA
IPI
INSTITUT ZA PRIVREDNI INŽENJERING

Proceedings indexed in:

EBSCO
Engineering Source
Webmaster | Ažurirano 17.05.2019