Nakon prezentacija i diskusije na navedenu temu panela, koje su se referirale na preporuke, zapažanja i mišljenja iz Izvještaja o eksternoj evaluaciji Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH koju je provela ENQA 2017. g., doneseni su sljedeći zaključci:

Preporuka 1. Obezbijediti punu podršku svih zainteresiranih strana za punopravno članstvo Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH u ENQA

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH (HEA) u skladu sa članom 49 alineja 9 državnog Zakona o visokom obrazovanju u BiH (Službeni glasnik BiH, br. 57/07 i 57/09), jedina „predstavlja BiH u međunarodnim organizacijama za kvalitet u visokom obrazovanju“. Shodno tome, HEA predstavlja cjelokupni BH sistem osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju i sa sticanjem punopravnog članstva u ENQA/EQAR uvodi cjelokupni BiH u EHEA. Ni jedan dio tog sistema ne može samostalno biti član ovih organizacija, jer niti može započeti, provoditi, ni završiti postupak akreditacije bez HEA, koja sa 12 nadležnih obrazovnih vlasti u BiH ima vertikalnu raspodjelu odgovornosti, a ne horizontalnu kao u nekim evropskim državama (Belgija).

Zapažanje ENQA Komisije, iz Izvještaja o evaluaciji HEA 2017. godine, je „da se razmotre dalje promjene u sistemu osiguranja kvaliteta na državnom nivou i da nije najbolja praksa da su na snazi 12 različitih pravila u BiH entitetima, koji kao posljedicu imaju situaciju u kojoj VŠU rade pod različitim uslovima koju nazivamo diskriminirajućom.“

Preporuka 2: Ujediniti kapacitete nadležnih obrazovnih vlasti i stvoriti jedinstven sistem visokog obrazovanja.

Prostor visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u kojem djeluju bosanskohercegovački univerziteti je veoma kompleksno. Jedan od ključnih razloga je, pored ostalih političkih kompleksnosti i velika fragmentiranost resornih ministarstava obrazovanja na 14 različitih ministarstva obrazovanja, koji pojedinačno nisu u kapacitetu da razvijaju obrazovne politike koje jedva mogu ili uopće ne mogu odgovoriti dinamici neophodnih reformi, odnosno na evropske i globalne procese. Zbog takve disharmonije strukture obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, bosanskohercegovački univerziteti su uglavnom prepušteni sami sebi ukoliko žele pratiti novo-uspostavljene standarde i biti konkurentni i dio EHEA.

Preporuka 3: Obezbijediti neovisnost rada Agencije

Kao i bilo koja druga agencija nadležna za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa i HEA bi trebala da zadovoljava Standard 3.3. Nezavisnost koji se odnosi na rad agencija i koji glasi: ‘Agencije bi trebale biti nezavisne i raditi samostalno. Trebali bi snositi punu odgovornost za svoje radnje i ishode tih radnji bez uticaja treće strane.’ (ENQA, 2015). Ovim bi bilo omogućeno da HEA postane punopravni član Evropske asocijacije za osiguranje kvaliteta (ENQA), a visoko obrazovanje u BiH dio EHEA.

Zapažanje ENQA Komisije u ovom kontekstu je sljedeće: Stoga, logika sastava Upravnog odbora nije sastav zainteresovanih strana ili stručnjaka iz oblasti osiguranja kvaliteta, nego logika tri naroda kao što je slučaj sa svim drugim javnim i političkim ustanovama u BiH na državnom nivou. Ali, usvaja kriterije za akreditaciju i preporuke za procedure licenciranja, kao i sva ostala pravila Agencije. Po zakonu, 50% članova moraju biti univerzitetski profesori. U praksi, trenutno su svi univerzitetski profesori.’.

ENQA Komisija je u pogledu standarda 3.3. Nezavisnost dala Preporuku: “da se kompozicija Upravnog odbora Agencije bolje izbalansira da se ne sastoji samo od članova sa visokoškolskih ustanova (javnih univerziteta) i naročito onih koji nemaju vodeće pozicije na svojim visokoškolskim ustanovama”. Ako je za ENQA Komisiju bilo sporno po pitanju nezavisnosti članstvo dva rektora u Upravnom odboru, sve implicira da je i sada nezavisnost Agencije, pod istim ako ne i većim, znakom pitanja jer je član UO Agencije vlasnik čak dva privatna univerziteta, a u vrijeme izbora za člana Upravnog odbora bio i rektor na oba.

Preporuka 4.  Imenovanje komisije stručnjaka treba da bude isključivo u nadležnosti HEA

Procedura imenovanja nezavisne komisija stručnjaka za akreditaciju koju ne kontrolira u potpunosti Agencija već nadležne obrazovne vlasti u izvještaju ENQA iz 2017. se  navodi kao jedan od spornih elemenata. Ovo je jedan od razloga zašto Agencija nije dobila ENQA akreditaciju i nije mogla postati punopravni član ENQA-e.

U kontekstu ovakvog statusa Agencije, potrebno je podsjetiti da je usvojena vizija Agencije:  „Visoko obrazovanje je usklađeno sa europskim standardima i priznato u
internacionalnom kontekstu, a Agencija je priznata u Europskom prostoru visokog
obrazovanja.“

Stoga preporuka je da komisija stručnjaka treba da bude predložena i imenovana od strane Agencije, bez miješanja nadležnih obrazovnih vlasti, koje predlažu članove Komisije, a Agencija ih (samo) imenuje.

Nadalje, radi koherentnosti rada svih komisija HEA treba imenovati jednog člana ispred HEA-e bez prava glasa a koji će pomagati komisiji o primjeni ispravnih procedura i postizanju jedinstvenog i koherentnog procjenjivanja pri akreditaciji.

Preporuka 5. Prenijeti nadležnosti  žalbenih procedura na HEA-u

Prema ENQA-inom Izvještaju iz 2017. g. bile su samo pozitivne odluke o akreditaciji, sistemu kao takvom nedostaje žalbeni postupak za odluke i žalbeni postupak za sva proceduralna pitanja. VŠU imaju priliku da komentarišu izvještaje stručnjaka. Osim toga, imaju mogućnost žalbe u kontekstu opšteg upravnog zakona. Ali sistem akreditacije kao takav ne uključuje žalbeni postupak. Kako HEA nije nadležna za odluke o akreditaciji, žalbeni postupak za akreditaciju nije u njenoj nadležnosti.

Dakle,  HEA treba da razmotri kako može uspostaviti pritužbe i žalbeni postupak za postupke osiguranja kvaliteta za koje je odgovorna. Žalbe i prigovori trebaju uključivati više od mogućnosti davanja komentara na nacrt izvještaja o vanjskoj reviziji i opće mogućnosti žalbe, što je sadašnja i neprihvatljiva praksa.

Preporuka 6. Povećati ljudske i prostorne kapacitete Agencije za potpunu funkcionalnu Agenciju

ENQA Komisija je izrazila zabrinutost “u vezi ljudskih i drugih resursa ukoliko HEA započne sa akreditacijom studijskih programa i novom praksom prema kojoj osoblje HEA-e treba biti podrška komisijama stručnjaka tokom intervjua. Ove dvije velike promjene zahtijevat će od Agencije značajne dodatne resurse. Panel preporučuje HEA-i da jača svoje ljudske i finansijske resurse kako bi mogla ispuniti predviđene zadatke.”

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji HEA je sistematizovano 35 radnih mjesta, a Agencija trenutno ima 18 zaposlena – tri imenovana lica (direktor i dva zamjenika), 9 državnih službenika i 6 zaposlenika. Na poslovima razvoja visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta radi ukupno 7 državnih službenika. Popunjenost je 51,4 % od predviđenog broja radnih mjesta, što je vrlo otežavajući faktor za rad Agencije i realizaciju Preporuka ENQA Panela. 

ENQA je po ovom pitanju još 2017. g. kada je u Agenciji popunjenost bila oko 60% iskazala zabrinutost za dalji rad Agencije. Prostorni uvjeti za rad Agencije su također neadekvatni. Agencija nema sale za održavanje sjednica Upravnog odbora, obuka stručnjaka, niti ima adekvatnu arhivu.

Preporuka 7. Reduciranje etnizacije u radu Agencije

Zabrinjavajući je i komentar evaluacijskog tima ENQA-e koji je dat u Izvještaju iz 2017. godine, a koji ne ob-ećava progres u daljem radu Agencije:

 Ova zakonska postavka 3×3 predstavnika izgleda da čini UO prilično političkim u donošenju odluka (većinu glasova mora sačinjavati barem dvije trećine predstavnika svakog od tri konstitutivna naroda, što znači da se glas ‘ostalih’ doslovno ne računa) i, shodno tome, općenito utiče na rad Agencije. U novim normama o minimumu standarda (koji su trenutno u obliku nacrta) takav vid predstavljanja sva tri naroda se predviđa i u sastavu komisije stručnjaka’.

Eventualna realizacija završne ideje iz ovog komentara bi dovela do kretanja kompletnog procesa unazad, tj. došlo bi do odmicanja od evropskog prostora visokog obrazovanja, pa čak i od evropskih civilizacijskih vrijednosti. Nelogično je da se ono što je dato kao jedna od primjedbi od strane ENQA (etnički ključ u tijelima Agencije), nastoji uvesti i u ostala tijela i procedure vezane za procese akreditacije.

Preporuka 8: Revizija i primjena Akcionog plana za usvajanje Kvalifikacijskog okvira BiH i njegovo konačno usvajanje

U Bosni i Hercegovini za sticanje visokoškolskih kvalifikacija nije dovoljno razvijen jasan, pouzdan i usporediv nacionalni kvalifikacijski okvir, nisu doneseni standardi kvalifikacija, i zanimanja. To uvjetuje i provedbu ispravne akreditacije radi ne mogućnosti usporedbe ishoda učenja studijskog programa sa minimalnim standardima kvalifikacije. 

Cilj provjere nivoa osiguranja kvaliteta je uspostava evropski prepoznatljivog sistema kvaliteta u visokom obrazovanju koji će omogućiti prepoznavanje i bosanskohercegovačkih visokoškolskih institucija unutar EHEA i konsekventno mobilnost studenata i nastavnika te prepoznavanje bosanskohercegovačkih kvalifikacija u EHEA. Odsustvo političke volje da se uredi sistem visokog obrazovanja uzrokuje i brojne druge probleme čije će konsekvence u konačnici snositi studenti, poslodavci i društvo u cjelini.


Prilog: Preporuke ENQA Panela