2nd Research/expert Conference with international participation “QUALITY 2001”
Zenica, Bosnia and Herzegovina, 08-09 November 2001
EDITOR: Dr. Safet Brdarević
ISSN 1512-9268

Naslov rada Title Authors Full text
UVODNI RADOVI – KEYNOTE PAPERS
Osvrt na pet posljednjih evropskih konferencija o kvalitetu  Retrospection of the last five conferences of European organization for quality Ivan Vitez, Slavko Sebastijanović, Nađija Haračić (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu – Hrvatska, Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
SIX SIGMA kvalitet  SIX SIGMA Quality Vojislav Stoiljković (CIM College Niš – SR Jugoslavija) pdfdownload PDF
Bijela knjiga u nastavnim planovima BiH The white paper in BiH curricula Hatidža Hromić, Senad Hromić (Institut za standardizaciju, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH, Ministarstvo za Evropske integracije, Sarajevo) pdfdownload PDF
TQM – Uzroci neuspjeha i kako ih prevazići TQM – the reasons for failure and how to overcome them John Macdonald, Slavko Dolinšek (England, Univerza v Ljubljani,  Fakulteta za strojništvo v Ljubljani – Slovenija) pdfdownload PDF
Implementacija TQM kroz pojedine projekte kvaliteta TQM implementation trought single projects of quality Mirko Soković, Martin I.Hočevar (Univerza v Ljubljani, Fakulteta  za strojništvo v Ljubljani, TRIMO d.d. Trebnje – Slovenija) pdfdownload PDF
Da li nas to ISO 9000 uvodi u ISO 14000 ili kome treba ISO 14000? Is ISO 9000 introducing ISO 14000 and who needs ISO 1400? Darko Petković, Sabahudin Jašarević, Ibrahim Plančić  (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
 
Za koje poslove treba definisati procedure u sistemu kvaliteta For which works the procedures need to be defined in quality systems Safet Brdarević, Ibrahim Plančić, Sabahudin Jašarević (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Cjelovito upravljanje kvalitetom i standardi ISO 9000:2000 – korak u budućnost Total Quality Management and standards ISO 9000:2000 – a step into future Ismar Alagić (UNIS FAD d.d. – Jelah) pdfdownload PDF
Novi kvalitet upravljanja projektnim ciklusom New quality in project cycle management Izet Bajrambašić (Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija – Sarajevo) pdfdownload PDF
Principi postavljanja i organizacije procesa Principles of process planing and organizing Osman Hatunić, Džemo Tufekčić  (Ekonomski fakultet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli) pdfdownload PDF
Istraživanje i ocjena postojeće organizacijske strukture Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo Research and evaluation of the current organisational structure of  Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo S.Hrustemović (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo, Filijala Tuzla) pdfdownload PDF
Kultura kvaliteta u privredi Quality culture in economy Mirza E. Atić (EMING doo Tuzla) pdfdownload PDF
Snimanje i poboljšanje procesa korištenjem OPISys platforme Use of OPISys’ platform in description and process improvemenet Predrag Stoiljković (CIM College, Niš – SR Jugoslavija) pdfdownload PDF
Planiranje eksperimenata Design of experiment Ružica Petrović, Miodrag Đorđević (CIM College, Niš – SR Jugoslavija) pdfdownload PDF
Kontrola kvaliteta aluminijskih alata za livenje Quality control of aluminium die casting dies Borut L. Kosec, Mirko Soković (Univerza v Ljubljani  Fakulteta za strojništvo v Ljubljani – Slovenija) pdfdownload PDF
Kritička analiza mogućnosti mjerenja kvaliteta proizvoda i usluga Crircal analysis on possibilities for measurement of quality of products and services Damir S. Hodžić, Mirko Soković (Tehnička škola Zenica,  Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo v Ljubljani – Slovenija) pdfdownload PDF
Mogućnost korištenja kriterijuma mehanike loma u ocjeni kvaliteta zavarenih spojeva A possibility of application of the fracture mechanics criterias by estimation of quality of the weldments Nedeljko Vukojević (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Zavisnost kvaliteta pripremka od parametara odsijecanja na visoko učinskim makazama Dependence of semifinished product quality in relation to parameters of  high-productive shear cutting Fuad Hadžikadunić (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Uticaji karakteristika drobilica na kvalitet proizvoda kod industrijske  prerade mineralnih sirovina Effects of grinder characteristics on product quality in industrial process minerals Ifet Šišić (Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, Bihać) pdfdownload PDF
Statistička kontrola procesa uz pomoć međunarodnih statističkih standarda Statistical proces control with the help of international statistical standards Vesna Bučevska (Ekonomski fakultet u Skopju – Makedonija) pdfdownload PDF
Primjena quality control charts alata u programu ”STATISTIKA 4.3.”  za statističku kontrolu proizvodnog procesa Application of Statistica 4.3. quality control charts tool for the statistical  control of production Sabahudin Ekinović, Dževad Zečić  (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Specifičnosti sistema kvaliteta obrazovnih institucija Particularies of quality systems in educational institutions Safet Brdarević, Ibrahim Plančić, Sabahudin Jašarević (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Kvalitativna analiza slike sulfidnih nemetalnih uključaka primjenom  kompjuterskog programa ”LUCIA M” za fraktalnu analizu Quantitative image analyzis of sulphide nonmetallic inclusions by ”LUCIA M” computer’s program for fractal analyzis Nađija Haračić (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Pouzdanost procesa Process reliability Osman Hatunić, Džemo Tufekčić (Ekonomski fakultet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli) pdfdownload PDF
Zalihe u procesu Stock in process Osman Hatunić, Džemo Tufekčić (Ekonomski fakultet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli) pdfdownload PDF
Metode određivanja veličine zaliha u procesu proizvodnje Metods for determination stock size in process of production Nusret Softić (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo – Filijala Tuzla) pdfdownload PDF
Kompjuterski integrirani pomoćni sistem za koordinatne mjerne mašine Computer-based integrated assistence system for coordinate measurement machines A.Weckenmann, PhD professor, S.Beetz (University of Erlagen) pdfdownload PDF
Složena vremenski uslovljena sljedljivost Complex metrological timelines dependent traceability Nermina Zaimović-Uzunović, Samir Lemeš (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Kombinacija interferometrije bijelom svjetlošću i rubne projekcije za mjerenje trošenja reznih pločica Combination of while light interferometry and fringe projection for  measurement of cutting tool inserts A.Weckenmann, PhD professor, Kenan Nalbantić (University of Erlagen) pdfdownload PDF
Novi standard – korak naprijed A new standard – a step forward Nijaz Alispahić (Sarajevo) pdfdownload PDF
Rezultati istraživanja mjerne nesigurnosti univerzalne mjerne mašine ULM 01 – 600C The results of the researchment of uncertain measurement of the univesal  measurement machine ULM 01 – 600C Edhem Seferović, Daut Denjo  (Mašinski fakultet u Sarajevu, Mašinski fakultet u Mostaru) pdfdownload PDF
Povezanost tehničkih normativa i kvaliteta dizaličnih sistema The binding of tehnical norms and of quality of hoisting systems Nedžad Repčić (Mašinski fakultet u Sarajevu) pdfdownload PDF
Prilog uspješnijoj izradi okolinskog audita Contribution of successful environmental auditing Mustafa Omanović, Senad Oprašić, Ismet Pašalić, Eduard Kinčić (Fakultet za metalurgiju i materijale, Ministarstvo odbrane Vojske Federacije  BiH, Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Bosnalijek Sarajevo) pdfdownload PDF
Primjena modela izvrsnosti u funkciji održivog razvoja Application of the exsellence model in function sustainable development Miljenko Haleta (EDUCTA TQM&ISO 9000 Consulting  Beograd – SR Jugoslavija) pdfdownload PDF
Opći zahtjevi kvaliteta goriva u Evropi, te stanje i perspektive 2001- 2005 The European fuel quality specification and development trends 2001-2005 Halid Jazvin (INSPEKT RGH dd – Sarajevo) pdfdownload PDF
Kvalitativno-kvantitativni parametri čvrstog otpada Quality and quanity parameters of solid waste Jovan Sredojević (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Kontaminacija formaldehidom Formaldehyd contamination Željko Stapić, Nermina Zaimović-Uzunović (KŠC ”Sv. Pavao” Zenica, Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Menadžment troškovima Cost management Bratislav Veljković (CIM College Niš – SR Jugoslavija) pdfdownload PDF
Troškovi kvaliteta – prava mjera kvaliteta Cost of quality – real measure of the quality Senada Pobrić (Mašinski fakultet u Mostaru) pdfdownload PDF
Uticaj kvaliteta obrađene površine na pritisak sloja u mazivu Influence of the quality surface treatment on the pressure in the  oil layer in tribologic contacts Sulejman Sokolović, Safet Brdarević  (Mašinski fakultet u Mostaru, Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Upravljanje kvalitetom i izbor odabranog modela osiguranja kvaliteta u proizvodnji Quality management and selection of chosen model of production quality insurance Remzija Mulahasanović (Agencija za privatizaciju ZE-DO Kantona) pdfdownload PDF
Kvalitet obrađene površine pri visokobrzinskom struganju-glodanju čelika Č.4131 Surface quality in high-speed turn-milling of steel Č.4131 Sabahudin Ekinović, Senija Zilić, Alma Beganović (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Informacijski sustav kvalitete u integriranom informacijskom sustavu preduzeća The place of quality assurance information system into integrated information system for production enterprises Niko Majdandžić (Strojarski fakultet u S. Brod, Hrvatska) pdfdownload PDF
Informacioni sistem i organizacija Information systems and organization Vojislav Ivanović (Mašinski fakultet u Sarajevu) pdfdownload PDF
PDCA preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom od strane rukovodstva The application of the PLAN-DO-CHEK-ACTION cycle to the management review Haris Tafro (Energoinvest dd Inženjering za elektroenergetiku Sarajevo) pdfdownload PDF
Konfiguracioni menadžment – alat upravljanja izmjenama složenog  softverskog proizvoda Configuration management – tool for management of complex product changes Sead Hadžimahmutović, Nihad Lončarević, Fedahija Delić (Raiffeisen Bank  Sarajevo, Energoinvest dd Biro za kvalitet i standardizaciju Sarajevo) pdfdownload PDF
Integralni informacioni sistem kao podrška razvoju i implementaciji TQM sistema Integrated information system as suport to the development and  implementation of TQM system Ismar Alagić (UNIS FAD d.d., Jelah) pdfdownload PDF
Internet u funkciji poboljšanja sistema kvaliteta, sa akcentom na stanje u BiH INTERNET used as a means to improve quality system according to ISO  standards, with accent placed on the situation in BiH Džemal Kulašin (Ekonomska škola, Travnik) pdfdownload PDF
Centri za vozila – kako povećati bezbjednost i kvalitet saobraćaja? Vehicle centres – how to increase safety and quality of traffic? Darko Petković, Sabahudin Jašarević, Mensur Arnaut (Mašinski fakultet u Zenici) pdfdownload PDF
Prilog razvoju ukupne metode za određivanje tehnologičnosti proizvoda – zahtjevi za metodu A contribution of development of complex method for product’s  manufacturability estimation – requiremnets for the method Safet Brdarević, Dragi Tiro pdfdownload PDF
Samopobudne vibracije usljed toka fluida kod rotacijskih mašina Rotating machinery self – exited vibration induced by fluid flow Viktor Baričak, Salahudin Nezirović, Ivan Majstorović, (Mašinski  fakultet u Tuzli, Mašinski fakultet u Tuzli, Turbomehanika d.o.o.  Kutina – Hrvatska) pdfdownload PDF
Matematski model procesa sagorijevanja u procesu proizvodnje cementa Matematical model of the combustion proces in cement industry Izet Imamović, Mr Zehrudin Osmanović, Sead Ćatić, Dževad Omerdić (Fabrika cementa Lukavac, Tehnološki fakultet Tuzla, Fabrika cementa Lukavac) pdfdownload PDF
Zagađeno staro željezo u ljevarstvu BiH On the contaminated scrap in Bosnian foundry production Derviš Pihura (Fakultet za metalurgiju i materijale Zenica) pdfdownload PDF
Neka saznanja o kvalitetu proizvoda prehrambenoprerađivačke industrije  Bosne i Hercegovine Some perceptions on the quality of products in food processing industry in  Bosnia and Herzegovina Hakija Porobić (S.P.P.P.R. “LEMIX” Žepče) pdfdownload PDF
Sinteza topoloških struktura uparivačko-kristalizacionih postrojenja uz uslov  maksimalne rekuperacije energije Synthesis topological stuctures evaporation-cristalization plants with maximal recuperation of energy Zehrudin Osmanović, Elvis Ahmetović (Fabrika cementa Lukavac) pdfdownload PDF
Produktivnost rada radnika teških zanimanja u funkciji temperature radne sredine Work productivity of heavy profesions workers in function of working  environment temperature Fikret Veljović, Biljana Macanović (Mašinski fakultet u Sarajevu) pdfdownload PDF
Funkcionisanje sistema kvaliteta u proizvodnji skroba u vandrednim uslovima On quality system functioning in starch production under irregular conditions Ferenc F. Gaal, Mira P. Kovačević, Biljana F. Abramović  (PMF, Institut za hemiju Novi sad, Viša tehnička škola Zrenjanin,  PMF Institu za Hemiju Novi Sad, SR Jugoslavija) pdfdownload PDF
Alati i tehnike dekompozicije i opisa poslovnih procesa u sistemu kvaliteta Tools and techniques for dcomposition and description of business processes in quality sistem Miroslav Bobrek, Zorana Tanasić (Mašinski fakultet u Banjaluci) pdfdownload PDF

NAPOMENA:
Stručno – naučni radovi objavljeni u Zbornicima radova objavljeni su u izvorniku. Recenzije radova proveli su članovi Naučnog odbora. Odgovornost za stručnu i jezičku ispravnost teksta preuzeli su autori radova.

UPOZORENJE:
Ovaj zbornik je publikacija s otvorenim pristupom što znači da je sav sadržaj dostupan besplatno, bez naknade za korisnika ili njegovu/ njenu instituciju. Korisnici mogu čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, štampati, pretraživati, ili postavljati linkove na tekstove članaka u ovom zborniku ne tražeći prethodno odobrenje izdavača ili autora. To je u skladu s definicijom BOAI otvorenog pristupa.

Uložen je najveći mogući trud da bi ovaj Zbornik radova bio što potpuniji i tačniji, ali to ne podrazumijeva nikakvu garanciju ili obavezu. Autori radova i izdavač nemaju obavezu niti odgovornost prema bilo kojoj osobi ili entitetu u vezi s ikakvom štetom ili gubitkom zbog informacija objavljenih u ovom Zborniku radova.
DISCLAIMER:
Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.

WARNING:
This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.