EDITORS: Dr. Safet Brdarević, Dr. Sabahudin Jašarević
ISSN 1512-9268

Quality 202319-21 June 2023Neum, Bosnia and Herzegovina69 papers
Quality 202117-19 June 2021Neum, Bosnia and Herzegovina68 papers
Quality 201914-16 June 2019 Neum, Bosnia and Herzegovina86 papers
Quality 201717-19 May 2017 Neum, Bosnia and Herzegovina79 papers
Quality 201510-12 June 2015 Neum, Bosnia and Herzegovina96 papers
Quality 201306-08 June 2013 Neum, Bosnia and Herzegovina102 papers
Quality 2011 01-04 June 2011 Neum, Bosnia and Herzegovina190 papers
Quality 2009 04-07 June 2009 Neum, Bosnia and Herzegovina163 papers
Quality 200706-09 June 2007 Neum, Bosnia and Herzegovina120 papers
Quality 200509-12 November 2005 Fojnica, Bosnia and Herzegovina87 papers
Quality 200313-14 November 2003 Zenica, Bosnia and Herzegovina86 papers
Quality 200108-09 November 2001 Zenica, Bosnia and Herzegovina58 papers
Quality 1999 11-12 November 1999 Zenica, Bosnia and Herzegovina48 papers

NAPOMENA:
Stručno – naučni radovi objavljeni u Zbornicima radova objavljeni su u izvorniku. Recenzije radova proveli su članovi Naučnog odbora. Odgovornost za stručnu i jezičku ispravnost teksta preuzeli su autori radova.
DISCLAIMER:
Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.
RECENZIRANJE:
Autor šalje rad e-mailom. Urednik provjerava strukturu rada prema Uputama za autore kako bi se uvjerio da rad sadrži potrebne dijelove i stilizaciju.
Urednik šalje pozive članovima Naučnog odbora za koje smatra da bi bili prikladni recenzenti.
Potencijalni recenzenti se izjašnjavaju na osnovu vlastite stručnosti, sukoba interesa i dostupnosti.
Oni zatim prihvaćaju ili odbacuju da budu recenzenti.
Ako je moguće, pri odbijanju, mogu predložiti alternativne recenzente.
Recenzent čita rad, kako bi napisao detaljnu recenziju prema obrascu za recenziranje. Recenzija se zatim šalje uredniku, uz preporuku da se rad prihvati sa ili bez izmjena ili da se odbije.
Urednik šalje e-mail o odlukama autoru, uključujući sve relevantne komentare recenzenata (anonimizrane).
Ako je prihvaćen, rad se priprema za objavljivanje. Ako je članak odbijen ili je vraćen na veće ili manje izmjene, urednik treba uključiti konstruktivne komentare recenzenata kako bi pomogao autoru poboljšati rad. U ovom trenutku, i recenzenti se obavještavaju putem e-maila, uz obavijest o ishodu njihove recenzije. Ako je papir vraćen na izmjene, recenzenti bi trebali očekivati ​​da će primiti novu verziju, osim ako nisu odbili daljnje recenziranje. Kada su predložene samo male izmjene, konačni pregled će izvršiti urednik.
THE PEER REVIEW PROCESS:
The author submits the paper by email.
The editor checks the paper’s structure against the Author Guidelines to make sure it includes the required sections and stylizations.
The editor sends invitations to members of the Scientific Committee he believes would be appropriate reviewers.
Potential reviewers consider the invitation against their own expertise, conflicts of interest and availability. They then accept or decline. If possible, when declining, they might also suggest alternative reviewers.
The reviewer reads the paper, in order to write a detailed review according to the review form. The review is then submitted to the editor, with a recommendation to accept it with or without modifications, or to reject it.
The editor sends a decision email to the author including any relevant reviewer comments (anonymized).

If accepted, the paper is prepared for publishing. If the article is rejected or sent back for either major or minor revision, the editor should include constructive comments from the reviewers to help the author improve the article. At this point, reviewers are also informed by email letting them know the outcome of their review. If the paper was sent back for revision, the reviewers should expect to receive a new version, unless they have opted out of further participation. However, where only minor changes were requested this follow-up review might be done by the editor.
OTVORENI PRISTUP:
Ovaj zbornik je publikacija s otvorenim pristupom što znači da je sav sadržaj dostupan besplatno, bez naknade za korisnika ili njegovu/ njenu instituciju. Korisnici mogu čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, štampati, pretraživati, ili postavljati linkove na tekstove članaka u ovom zborniku ne tražeći prethodno odobrenje izdavača ili autora. To je u skladu s definicijom BOAI otvorenog pristupa.
OPEN ACCESS:
This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
Proceedings indexed in:
Index Copernicus International EBSCO Engineering Source