1st Research/expert Conference with international participation “QUALITY 1999”
Zenica, Bosnia and Herzegovina, 11-12 November 1999
EDITOR: Dr. Safet Brdarević
ISSN 1512-9268

Naslov rada Title Authors Full text
UVODNI RADOVI – KEYNOTE PAPERS
TQM – bit nastanak i razvoj TQM – nature and development Ljudmila Kafol   pdfdownload PDF
Implementacija TQM I EMS u visokom obrazovanju i naučno istraživačkom radu Implementation of TQM and EMS in high education and R&D Fuad Ćatović, Mustafa Omanović  pdfdownload PDF
Kibernetski pristup projektovanju sistema kvaliteta Cybernetic’s approach to quality system design Miroslav Bobrek  pdfdownload PDF
Informacioni sustavi kvaliteta Information system of quality management Niko Majdandžić pdfdownload PDF
 
Shvatanje pojma kvalitet u Bosni i Hercegovini The notion quality – how is understood in Bosnia & Herzegovina Smail Klarić pdfdownload PDF
Menadžer kvaliteta – profesionalac ili ne? Quality manager – professional or not? Smajo Šator pdfdownload PDF
Politika, ciljevi i strategija kvaliteta kao preduslov efikasnog sistema kvaliteta Policy, goals, and strategy of quality prerequiste for effective quality system Mirsad Begić pdfdownload PDF
Praktična iskustva i problemi uvođenja sistema kvaliteta ISO 9000 Practical experiences and problems of quality sistem ISO 9000 implementation Zdravko Erdeljan pdfdownload PDF
Stepen usaglašenosti standarda iz serije ISO 9000 i “NATO” dokumenata sistema kvaliteta – AQAP publikacije A level of compliance of the ISO 9000 series standards and NATO quality system documents – AQAP publications Jasmin Hamza pdfdownload PDF
Uspostava integralnih sistema kvaliteta u velikim kompanijama Establishment of integral quality systems in large enterprises Jasna Mujagić pdfdownload PDF
Samoocjenjivanje Self-Assessment Zinaida Dimitrijević pdfdownload PDF
Auditi – važan dio sistema kvalitet Audits – important part of quality system Fikret Šemšić, Kemal Jašarević pdfdownload PDF
Smjernice za razvoj sistema upravljanja kvalitetom prema ISO 9000 Guideliness for developing quality management System according ISO 9000 Kemal Jašarević, Fikret Šemšić pdfdownload PDF
Procjena faktora ekološkog rizika u proizvodnji koksa u funkciji osiguranja Estimation of ecorisk factors in insurance of coke production Mustafa Omanović, Plevljak Fikret, Softić Nusret pdfdownload PDF
Principi izgradnje sustava kvalitete prema normi ISO 9001: 2000 Principles of building quality system according to the normative ISO 9001:2000 Marko Bešker, Marijan Špiljar pdfdownload PDF
Alati za upravljanje kvalitetom u primjeni Quality control tools in application Ismar Alagić pdfdownload PDF
Informacioni sistem kvaliteta Quality information system Jasmin Mulabdić pdfdownload PDF
Doprinos kompjuterske podrške CAQ) uvođenju sistema kvaliteta Contribution computer aided introduction system of quality Damir Hodžić pdfdownload PDF
Kontrola upravljanja gradilištem – Informacioni sistem kvaliteta Bulding site namagement control – informational Quality control Silić Džeraldina pdfdownload PDF
Informatička sredstva u obrazovanju kao elemenat kvaliteta Informatics in education like element of quality Zijo Isić pdfdownload PDF
Pojam kvaliteta i sistema kvaliteta u obrazovanju, uz nekoliko segmenata aplikacije ISO 9000 i TQM u svjetskim obrazovnim institucijama Conception of the quality and the system quality in education, according to a few parts of the aplication by ISO 9000 and TQM in the world’s education institutions Džemal Kulašin pdfdownload PDF
Radionica stručnih predmeta kao elemenat sistema kvaliteta Workshop for practical activity as element of sistem of quality- one example Ahmet Pelko pdfdownload PDF
ISO 9001 – model za uspostavljanje sistema kvalitet u srednje tehničke škole ISO 9001 – the model for establishing the system of quality in high technical and relative schools Džihan Voljevica pdfdownload PDF
Značaj permanentnog obrazovanja i usavršavanja kadrova The importance of permanent education and perfectation of staff Džihan Voljevica pdfdownload PDF
Uticaj vremena na mjernu sljedljivost u nacionalnim laboratorijama Influence of time on traceability in national institutes Nermina Zaimović-Uzunović pdfdownload PDF
Umjeravanje – dio sistema osiguranja kvaliteta ispitne i mjerne opreme Calibration – part of the system for quality insurance of equipment for testing and measuring Daut Denjo pdfdownload PDF
Moguća podjela mjernih sredstava s obzirom na potrebu kalibracije Possible clasification of measuring devices With regards to need to be calibrated Ekrem Begović, OmerZukić pdfdownload PDF
Kvalitet i privredni rast Quality and economic growth Zdravko Todorović, Lela Bajić pdfdownload PDF
Troškovi kvaliteta u savremenim organizacijama Costs of quality in modern organisations Enisa Hodžić pdfdownload PDF
Proizvodni sistemi, proizvodna funkcija i kvalitet proizvoda Production systems, production function and the product quality Remzija Mulahasanović pdfdownload PDF
Taguchi-jeva funkcija gubitaka i inverzna funkcija vjerovatnoće gubitaka kao alati za unapređenje kvaliteta Taguchi’s loss function and inverted probability loss function as tools for advancement of the quality Senada Redžić pdfdownload PDF
Prilog razvoju upravljanja kvalitetom pomoću troškova Supplement to the development management of quality by costs of quality Safet Brdarević, Ibrahim Plančić pdfdownload PDF
Osnove sistema upravljanja okolinom Base systems control of environment Derviš Čengić, Edhem Seferović pdfdownload PDF
Sistem upravljanja okolinom i njegova integracija i usklađenost sa sistemom kvaliteta The system of the environmental management, its integration and copatibility with the system of quality Kadira Močević pdfdownload PDF
Sistem upravljanja okolinom EMS) dio TQM-a Environmental managment system part of TQM Senad Oprašić pdfdownload PDF
Problematika saobraćajne buke kao aspekt kvaliteta života The problem a traffic noise as aspect of quality life Darko Petković, Amra Mezetović pdfdownload PDF
Industrijska buka – da li ona može uticati na sticanje certifikata iz serije ISO 14000? Industrial noise –is it a depencency factor for receiving certificate of standard series ISO 14 000? Darko Petković, Armin Ćostović pdfdownload PDF
Efekti višegodišnjeg nerada zeničke Željezare na kvalitet okoliša Effects more-years inaction Zenica’s Iron & steel factory a quality environment Šefket Goletić pdfdownload PDF
Iskustva na uvođenju sistema okolinskog upravljanja u BiH Experiences on implementing of environmental management system in BiH Aleksandar Knežević pdfdownload PDF
Model of quality management in development and machining of new free-cutting Al-alloys Model of quality management in development and machining of new free-cutting Al-alloys Mirko Soković, Janez Kopač pdfdownload PDF
Optimiranje geometrije alata i režimskih parametara obrade po principu minimalne hrapavosti obrađene površine Optimization of tools geometry and technological parameters machining on minimum rought surface principal V.Baričak, Dž.Tufekčić, S,Nezirović, R.Šelo pdfdownload PDF
Kvalitet zavarenih konstrukcija – vlastite spoznaje Quality of the welding constructions – ownself remarks Nedžad Repčić pdfdownload PDF
Parameri kvaliteta hidrauličkih sistema i komponenti Quality parameters of the hidraulic systems and components Huđec Mihajlo pdfdownload PDF
Položaj kičmenog stuba u odnosu na radni sto u funkciji kvaliteta i kvantiteta proizvodnje Position of the spine in reference to desktop in function of production quality and quantity Veljović F., Cigić A., Šimun B. pdfdownload PDF
Upravljanje kvalitetom pri sanaciji armiranobetonskih objekata Quality management in the reconstruction of the reinforced concrete objects Z.Ipavec, M.Soković, B.Grum pdfdownload PDF
Uncertainty of the measurement Uncertainty of the measurement Almir Selmanović pdfdownload PDF
Značaj Birovog modela životno sposobnog sistema za teoriju organizacije i upravljanja Significance of Beer’s viability system model for the organization and management theory Sead Kozarčanin pdfdownload PDF
Procesi razvoja i održavanja mehanizama životne sposobnosti u preduzeću procesne procesne industrije
Processes for delopment and maintenance of the viability mechanisms in the process industry enterprise Sead Kozarčanin pdfdownload PDF

NAPOMENA:
Stručno – naučni radovi objavljeni u Zbornicima radova objavljeni su u izvorniku. Recenzije radova proveli su članovi Naučnog odbora. Odgovornost za stručnu i jezičku ispravnost teksta preuzeli su autori radova.

UPOZORENJE:
Ovaj zbornik je publikacija s otvorenim pristupom što znači da je sav sadržaj dostupan besplatno, bez naknade za korisnika ili njegovu/ njenu instituciju. Korisnici mogu čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, štampati, pretraživati, ili postavljati linkove na tekstove članaka u ovom zborniku ne tražeći prethodno odobrenje izdavača ili autora. To je u skladu s definicijom BOAI otvorenog pristupa.

Uložen je najveći mogući trud da bi ovaj Zbornik radova bio što potpuniji i tačniji, ali to ne podrazumijeva nikakvu garanciju ili obavezu. Autori radova i izdavač nemaju obavezu niti odgovornost prema bilo kojoj osobi ili entitetu u vezi s ikakvom štetom ili gubitkom zbog informacija objavljenih u ovom Zborniku radova.
DISCLAIMER:
Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.

WARNING:
This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.