Author(s):Keywords:
Vehid Birdahić, Nusret Imamović, Muvedet Šišić (B&H)asfaltna baza, emisija u zrak, koeficijenti emisije, ukupna emisija
Abstract:
U radu su prikazani rezultati mjerenja emisije u zrak iz kontrolisanih izvora emisije iz postrojenja asfaltnih baza. Također su dati rezultati proračuna koeficijenata emisije i ukupne emisije primjenom metodologije na bazi protoka i koncentracija emitovanih polutanata u otpadnom plinu, za četiri reprezentativna polutanta (SO2, CO, NOx, čvrste čestice) koji se emituju iz kontrolisanog izvora emisije u zrak (dimnjaka). Mjerenja i obrada rezultata je izvršena u skladu sa BAS ISO/IEC 17025:2017. Ocjena rezultata mjerenja je izvršena prema graničnim vrijednostima emisije definisanih Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija zagađujućih materija u zrak iz postrojenja za sagorijevanje (broj 03/13) i BAT preporukama. Analizom i ocjenom rezultata mjerenja konstatovano je da koncentracija CO prelaze granične vrijednosti u svim analiziranim postrojenjima asfaltnih baza, dok su emisije prašine iznad propisanih graničnih vrijednosti za dva postrojenja. Koncentracije NOx i SO2 su u dozvoljenim granicama. Uporednom analizom proračunatih koeficijenata emisije u odnosu na BAT preporuke konstatovana su određena odstupanja, te utvrđeni adekvatni razlozi za to. Na osnovu datih analiza, preporučene su osnovne mjere koje mogu polučiti značajnom smanjenju emisije u zrak iz kontrolisanih izvora postrojenja asfaltnih baza i smanjenju potrošnje energije i energenata.
Cite as:
Birdahić V, Imamović N and Šišić M. (2021) Određivanje koeficijenata emisije u zrak iz kontrolisanih izvora postrojenja asfaltnih baza. Quality 2021 (S.Brdarević, S. Jašarević, editors)”, ISSN 1512-9268, Neum, B&H, 17-19 June 2021., pp. 195-200
031-Q21-121


DISCLAIMER: Professional – scientific papers published in Conference proceedings are published in the original. Papers were reviewed by members of the Scientific Committee. Authors are responsible for technical and linguistic correctness of the text.
WARNING: This is an open access publication which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.
The greatest possible effort is put to ensure that the Proceedings are complete and accurate, but it does not imply any warranty or liability. The authors and publisher have no obligation or responsibility to any person or entity in connection with any damage or loss due to the information published in the Conference Proceedings.

Recommended Articles